Náhradní plnění

V případě zájmu o využití tzv. náhradního plnění je potřeba uzavřít rezervační smlouvu.

Co je to náhradní plnění

Každé firmě, která zaměstnává nad 25 pracovníků, vzniká povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením (OZP) a to v povinném podílů 4% k celkovému přepočtenému počtu zaměstnanců. V případě, že firma nezaměstnává požadovaný počet OZP, musí ze zákona odvést státu částku, která odpovídá 2,5 násobku průměrné měsíční mzdy. Náhradní plnění představuje ideální alternativu, pokud vaše firma nemůže přímo zaměstnávat OZP a zároveň chcete ušetřit na zmíněném odvodu státu. Stačí si objednat služby nebo výrobky od společnosti, která zaměstnává více jak 50% OZP. Právě takovým dodavatelem je TEXODO spol. s r.o.

Již řadu let jsme solidním poskytovatelem výrobků a služeb pro náhradní plnění, proto Vám pomůžeme splnit povinný podíl k Vaší plné spokojenosti.

Novela zákona

Od 1. 10. 2017 nabyla účinnosti novela zákona  č. 435/2004 Sb., která přináší změny v oblasti plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Dodavatel, tj. zaměstnavatel s více než 50 % osob se zdravotním postižením, může dodat tzv. náhradní plnění pouze v případě, že je uznán na chráněném trhu práce a nejpozději do 30 kalendářních dnů od jeho zaplacení vloží údaje o poskytnutém plnění do elektronické evidence vedené Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Způsoby plnění povinného podílu zaměstnávání OZP

Zaměstnavatelé mohou plnit povinný podíl některým ze způsobů uvedených v § 81 odst. 2 zákona o zaměstnanosti nebo jejich vzájemnou kombinací.

1.    Způsob plnění povinného podílu zaměstnáváním OZP v pracovním poměru

1.1.    Průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců, kteří jsou OZP, se zjišťuje stejným způsobem jako celkový průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců (viz část druhá této normativní instrukce). Každého zaměstnance, který je osobou s těžším zdravotním postižením, si zaměstnavatel pro tento účel započítává třikrát.

1.2.    Trojnásobek průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců, kteří jsou osobami s těžším zdravotním postižením, se sečte s průměrným ročním přepočteným počtem ostatních zaměstnanců, kteří jsou OZP, a výsledkem je počet zaměstnanců se zdravotním postižením, které zaměstnavatel ve sledovaném roce zaměstnával. Výpočet se provede na dvě platná desetinná místa.

2.    Způsob plnění povinného podílu odebíráním výrobků nebo služeb nebo zadáváním zakázek

2.1.    Odebírání výrobků nebo služeb nebo zadávání zakázek je pro účely plnění povinného podílu možno realizovat jen od subjektů uvedených v § 81 odst. 2 písm. b) zákona o zaměstnanosti, tj. od subjektů, se kterými Úřad práce České republiky (dále jen „ÚP ČR“) uzavřel dohodu o uznání zaměstnavatele za zaměstnavatele na chráněném trhu práce podle § 78 zákona o zaměstnanosti nebo od osob se zdravotním postižením, které jsou osobami samostatně výdělečně činnými a nezaměstnávají žádné zaměstnance (dále jen „dodavatel“).

Údaje o poskytnutém plnění musí být dodavatelem podle § 81 odst. 3 zákona o zaměstnanosti nejpozději do 30 kalendářních dnů od zaplacení poskytnutého plnění vloženy do evidence vedené ministerstvem podle § 84 zákona o zaměstnanosti.

Ministerstvo vede v elektronické podobě evidenci plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením a je také jejím správcem.  Evidence obsahuje tyto údaje:

  • identifikační údaje dodavatele,
  • identifikační údaje zaměstnavatele, kterému bylo náhradní plnění poskytnuto (dále jen „odběratel“),
  • cenu výrobků, služeb nebo realizovaných zakázek bez daně z přidané hodnoty započitatelnou do plnění povinného podílu,
  • datum dodání výrobků, služeb nebo realizace zakázek,
  • číslo dokladu, jímž byla vyúčtována dodávka výrobků, služeb nebo realizovaná zakázka,
  • datum zaplacení odebraných výrobků, služeb nebo realizovaných zakázek započitatelných do plnění povinného podílu,
  • čtvrtletní přepočtený počet zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením.

Údaje do evidence vkládá a za jejich správnost odpovídá dodavatel výrobků, služeb nebo zakázek.

Údaj o výši limitu a o průběžném stavu jeho plnění je veřejně přístupný.